Category: Laiks

Drikst Iet Uz Skolu?

Valdibas lemuma janorada terminš, lidz kuram pašvaldibas institucija var atcelt savu lemumu. Valdibas lemums tiek nosutits attiecigas Tautas deputatu padomes Domes vai valdes priekšsedetajam un Latvijas Republikas generalprokuroram. Kartiba, kada tiek izskatiti un registreti Valdibas varda parakstamie starptautiskie ligumi. Iebraucot Latvija no Igaunijas, bus jaievero pašizolacija Pievienots: Nemot vera saslimšanas ar Covid pieaugumu, iebraucot Latvija no Igaunijas, cilvekiem bus jaievero pašizolacija. Ministru kabinets apstiprina jaunu VKKF padomes sastavu.

Pilnvaru atsaukumi. Politisko partiju registra zinas.

Notikumu kalendars Septembris Valdis Dombrovskis. Piegades un darbu izpildes pasutijumi. Pilnvaru atsaukumi. Politisko partiju registra zinas. Privatizacijas zinas. Promocijas darbi. Tiesu nolemumi. Uzaicinajumi nokartot saistibas. Uzaicinajumi uz tiesu. Uznemumu registra zinas Jaundibinati uznemumi Izmainas uznemumos Likvideti uznemumi Gada parskati Datu aktualizacija. Turpinasim iestaties par vienotu Eiropas Savienibu, kura ir vienlidziga attieksme pret visam dalibvalstim. Iestasimies par pietiekamu un taisnigu Eiropas Savienibas budžetu ar pienacigu atbalstu mazak turigajam dalibvalstim.

Uzstasim uz vienota tirgus stiprinašanu, jo seviški attieciba uz energetikas un transporta nozarem. Iestasimies pret t. Iestasimies par Banku savienibas izveides pabeigšanu, kur vienotos uzraudzibas un noregulejuma mehanismus papildina privatpersonu noguldijumu aizsardziba Eiropas limeni. Cina ar “naudas atmazgašanu” stingri uzstasim uz vienotu regulejumu un uzraudzibu Eiropas Centralas bankas pasparne.

Stiprinot cinu ar enu ekonomiku, iestasimies par kopigu ietvaru un pasakumiem, kas palidz dalibvalstim koordinet un dalities ar informaciju par komersantu PVN saistibam. Nodrošinasim efektivu Balstoties uz Nacionalaja attistibas plana NAP noteiktajiem merkiem, izstradasim Kohezijas politikas Eiropas Savienibas fondu planošanas dokumentus Nodrošinasim Eiropas Savienibas fondu investiciju istenošanas efektivu parvaldibu, uzraugot tautsaimniecibas nozaru attistibas tendences un laikus noveršot to parkaršanas riskus.

Nodrošinasim finansejuma pieejamibu tautsaimniecibas attistibai, veicinot kapitala tirgus attistibu, tai skaita stiprinot mazakuma akcionaru aizsardzibu, ka ari alternativa finansejuma pieejamibu ar valsts akciju sabiedribas ALTUM starpniecibu. Izvertesim krajaizdevu sabiedribu stiprinašanu regionos. Panaksim, ka energoresursu izmaksas visas lietotaju grupas ir konkuretspejigas Baltijas valstis un tiek panakta elektroenergijas tiklu sinhronizacija ar Eiropas Savienibas dalibvalstim.

Veicinasim Krievijas dabasgazei alternativu piegades avotu attistibu. Likvidesim obligata iepirkuma komponenti, ieverojot tiesiskuma principus, nepielaujot šo maksajumu veikšanu no citiem finanšu avotiem un veicot to valsts budžetam un iedzivotajiem ekonomiski un finansiali izdevigakaja veida. Izvertesim obligata iepirkuma komponentes izveidošanas un ieviešanas tiesiskumu. Panaksim, ka darbaspeka nodokli visas algu grupas un parejas darbaspeka izmaksas darbnespejas lapas, virsstundu laiks ir konkuretspejigas Baltijas valstis.

Ka rikoties, ja ir iesnas, klepus.

Panaksim, ka pašvaldibas ir motivetas savai teritorijai piesaistit un noturet privato biznesu un pašvaldibam ir pietiekama ricibas briviba to darit. Pirmo reizi atklats Covid gadijums saistiba ar skolas interešu izglitibas nodarbibam. Drikst iet uz skolu? Ka rikoties, ja ir iesnas, klepus. Izstradats ricibas plans vecakiem. Covid del Rigas skolas klust tukšakas: pazino, cik klases jau devušas karantina 1. Daugavpils 3. Lasit visu.

Atbilde komentaram atcelt. Drošibas kods. Lasitakie 1 Invaliditates pabalsts: stradajošiem bus mazaks Soctkilu lietotaji sašutuši par triskaršotajam cenam par autostavvietam Riga 1. Šausmas Durbes pils parka: mirusi jauna sieviete 1. Atklaj, cik neapskaužamos apstaklos dzivo sirmgalve Smiltene 3. Salcevica pastasta par neparastu satikšanos 3. Zinas Zinas 1. Vel cetram personam tiek precizeti inficešanas apstakli, lidz ar to epidemiologiska izmeklešana turpinas.

Socialas distancešanas, pašizolešanas un karantinas skaidrojums, noteikumi un ieteikumi.

Lidz šim Latvija kopa veikti izmeklejumi, saslimušas personas un izveselojušas, bet 36 personas, kam bija apstiprinata inficešanas ar Covid, mirušas. Informacija par valstim, uz vai no kuram nerekomende celot. Socialas distancešanas, pašizolešanas un karantinas skaidrojums, noteikumi un ieteikumi. Fakti, simptomi, riski, testešana, arstešana, drošibas pasakumi. Ikvienam ir iespeja veikt valsts apmaksatu Covid testu. Apturi virusu ar telefonu!

Macibas klatiene, daleji attalinati vai pilnigi attalinati. Vadlinijas un ieteikumi nozaru uznemejiem. Valsts budžeta finanšu lidzeklu izlietojums Covid izplatibas seku parvarešanai. Šis režims neattiecas uz majas karantina esošam personam – karantina ir jaievero vismaz 14 dienas.

Papildus drošibai arstniecibas personas, socialas aprupes un socialas rehabilitacijas instituciju darbinieki, izglitibas iestažu un bernu darzu darbinieki, kuriem ikdiena ir cieši kontakti attiecigi ar pacientiem, klientiem un berniem, pec izbraukšanas no ta sauktas sarkanas vai dzeltenas valsts pašizolaciju vares ieverot tikai 10 dienas, ja astotaja diena bus veikuši Covid testu un tas bus negativs. Ja darbinieks testu neveic, pašizolacija jaievero 14 dienas.

Nemot vera saslimšanas ar Covid pieaugumu, iebraucot Latvija no Igaunijas, personam bus jaievero pašizolacija. Prasiba stajas speka no Šim personam nav japaliek 10 dienu pašizolacija, bet ir jaievero drošibas principi :.

Lai netiktu ieverojami trauceta Valkas un Valgas iedzivotaju ikdienas dzive, sanemot ikdienas pakalpojumus, ka ari netiktu ierobežota uznemejdarbiba šo pilsetu teritorija, Ministru kabinets noteicis, ka Valkas un Valgas pašvaldibu iedzivotaji vares neieverot pašizolaciju, ja tie ikdiena škersos Latvijas Republikas sauszemes robežu ar Igaunijas Republiku. Tas attiecinams uz personam, kuras ir deklaretas šaja teritorija. Savukart, ja personas Valka ieradisies no cita Igaunijas regiona, piemeram Tallinas, pašizolacija bus jaievero. Celojot no valstim, kur 14 dienu kumulativais COVID gadijumu skaits uz iedzivotaju parsniedz 16, jaievero 10 dienu pašizolacija.

Šada situacija, vecmate – ginekologu, visticamak, ka piemeram, lemums rikot keizargriezienu. Pirmkart, dzimšanas diviem vai vairak berniem ir palielinajusi slogu dzemdes reta. Un, otrkart, lielaka dala no berniem vairakauglu grutniecibas ir mazs svars, tapec pareja caur dzemdibu kanalu var klut par viniem loti nopietns parbaudijums.

Pašregistrešanas Automati Interneta Registracija Klasiska Registracija

Konfektes, šokolades Konfektes mazajos iepakojumos 29 Konfektes lielajos iepakojumos 37 Konfekšu kastes 27 Šokolades tafelites, batonini 21 Vairak grupas. Konservacija Merces, kecupi, majoneze 19 Sirupi 22 Auglu un darzenu konservi 20 Galas un zivju konservi 5 Vairak grupas.

Atri pagatavojamas maltites Gatavas maltites mikrovilnu krasnij 3 Sausas zupas un biezeni 11 Konservetas zupas un edieni 5 Atri pagatavojamas biezputras Piens, kafijas krejums, citi piena izstradajumi Piens 9 Kafijas krejums 5 Sausais kafijas krejums 6 Citi piena izstradajumi 6 Vairak grupas. Rieksti, žaveti augli, popkorns, salas uzkodas Popkorns 6 Rieksti 21 Žaveti augli, sukades 18 Salas uzkodas, cipsi Bezglutena produkti 1. Saimniecibas preces.

Tualetes papirs Tualetes papirs rullos 56 Tualetes papirs loksnes 7. Papira dvieli, industrialais papirs,sanitarie parklaji Papira dvieli rullos 56 Papira dvieli loksnes 42 Sanitarie parklaji 5 Industrialais papirs Higienas produktu turetaji, elektriskie roku žavetaji Papira dvielu loksnes turetaji 12 Papira dvielu rullos turetaji 11 Tualetes papira turetaji 14 Elektriskie roku žavetaji 4 Vairak grupas.

Ziepes, roku un kermena kopšanas lidzekli Ziepes gabalos 10 Škidras ziepes mazajos iepakojumos 33 Škidras ziepes lielajos iepakojumos 17 Ziepju uzpildes specialajiem turetajiem 18 Vairak grupas. Aki, klipši, pakaramie Aki 1 Klipši 2 Pakaramie 5. Salvetes Papira salvetes 26 Mitras salvetes 10 Kosmetiskas salvetes 9 Papira kabatas lakatini 4 Vairak grupas.

Atkritumu maisi un tvertnes Atkritumu maisi 67 Atkritumu tvertnes un kointeineri Cimdi Gumijas cimdi 19 Kokvilnas un darba cimdi 17 Vienreiz lietojamie cimdi Tirišanas piederumi Švammites un trauku birstes 19 Lupatinas un puteklu slotas 27 Stiklu un optikas tirišanas dranas 4 Gridu tirišanas dranas 6 Vairak grupas. Trauku un virtuves mazgašanas lidzekli Trauku mazgašanas lidzekli mazajos iepakojumos 21 Trauku mazgašanas lidzekli lielajos iepakojumos 10 Trauku mazgašanas lidzekli trauku mašinam 18 Virtuves virsmu un iekartu kopšanas lidzekli Gridu tirišanas lidzekli Universalie gridu mazgašanas lidzekli 16 Linoleja gridu mazgašanas lidzekli 10 Laminata gridu mazgašanas lidzekli 9 Parketa un koka gridu mazgašanas lidzekli 7 Vairak grupas. Gaisa atsvaidzinataji Izsmidzinamie gaisa atsvaidzinataji 23 Sausie gaisa atsvaidzinataji 6 Elektriskie un automatiskie gaisa atsvaidzinataji, to rezerves 12 Aromatiskie kocini Interjera uzkopšanas lidzekli Universalie tirišanas lidzekli 24 Stiklu un spogulu tirišanas lidzekli 20 Mebelu tirišanas lidzekli 17 Mitras salvetes tirišanai 3 Vairak grupas.

Velas mazgašanas lidzekli Velas pulveri 8 Škidrie velas mazgašanas lidzekli, kapsulas 9 Velas mikstinataji 6 Balinataji un traipu tiritaji 3. Sanitaro telpu uzkopšanas lidzekli Fližu un santehnikas tirišanas lidzekli 42 WC tirišanas lidzekli 54 Kanalizacijas attirišanas lidzekli 18 Profesionalie sanitaro telpu tirišanas lidzekli Uzglabašanas kastes un grozi Uzglabašanas grozi 2 Uzglabašanas kastes Citas preces Apgerbu kopšanas lidzekli 4 Apavu kopšanas lidzekli 10 Augu kopšanas lidzekli 4 Pretinsektu lidzekli 8 Vairak grupas.

Trauki un galda piederumi. Trauki, virtuves un galda piederumi Galda piederumi 19 Glazes, sulas un udens kruzes 14 Škivji, blodas 6 Termosi un termokruzes 7 Vairak grupas. Vienreizejas lietošanas trauki Vienreizejas lietošanas galdauti un salvetes 37 Vienreizejas lietošanas glazes 41 Vienreizejas lietošanas kruzites 3 Vienreizejas lietošanas škivji, galda piederumi Kafijas automati, virtuves tehnika, kopšanas lidzekli.

Kafijas automati un to kopšanas lidzekli Kafijas automati 8 Aksesuari 7 Kopšanas lidzekli Ledusskapji 2. Blenderi un sulus spiedes 6. Prezentaciju un konferencu piederumi. Tafelu aksesuari Tafelu tirišanas lidzekli 20 Magneti tafelem 38 Piederumi tafelem 9 FlipChart bloki 14 Vairak grupas. Informacijas stativi Aluminija ramji 5 Displeju sistemas 9 Informacijas stativi 46 Foto ramji 22 Vairak grupas. Identifikacijas kartes un piederumi Identifikacijas kartes Zimogi un zimogu piederumi.

Pašregistrešanas automati Interneta registracija Klasiska registracija. Noklušana lidosta. Informacija celotajiem. Aviodrošibas prasibas Celošana ar berniem Celošana ar dzivniekiem Preces un skaidra nauda Augu un dzivnieku izcelsmes produkti Bilešu kases Auto noma Uzvediba lidosta Valutas maina un bankas. Bistamo vielu parvadašana Škidrumu parvadašana Aizliegtie priekšmeti Litija baterijas Glabašana un iesainošana Nestandarta bagaža Pazaudeta un atrasta bagaža. Istermina autostavvieta Ilgtermina autostavvietas.

Dokumenta valsts: Latvijas Republika.

Terminala un teritorijas plans. Pasažieru tiesibas. Uzzinu dienests Auto noma. Transportlidzekla sanemšanas datums. Galvena lapa Lidostas autostavvieta Riga. Gada parskati Nodoklu maksajumi valsts kopbudžeta tiek attelots tukst. Valde 3. Fiziska persona xxxxxx-xxxxx. Dokumenta valsts: Latvijas Republika. Padome 2. Ar Lux Express autobusiem iespejams braukt no Rigas uz Vilnas autoostu un talak no autoostas tiek nodrošinats transfers ar taksometru uz Vilnas lidostu. Taksometra cena ir ieklauta autobusa biletes cena.

Loti bieži Lux Express pieejamas akcijas autobusu biletem uz Vilnu un citam valstim.

Biletes ir pieejamas gan no Rigas autoostas, gan Rigas lidostas un citam iekapšanas vietam Riga. Diemžel nav iespejams iegadaties biletes no citam Latvijas pilsetam. Loti bieži Lux Express pieejamas akcijas autobusu biletem uz Vilnu un citam valstim. Jaunakos akcijas piedavajumus no Lux Express iespejams aplukot sadala Lux Express akcijas. Pasutit transferu vai iznomat automašinu ar vaditaju.

Iretais transports palidzes ari daudz atrak noklut lidz vajadzigajai vietai vai ari lidostai. Tendence vairak ir uz alternativiem risinajumiem, kas palidz nodrošinat kvalitativu transportu, kas ir pietiekoši izdevigs neatkarigi parvadajamo cilveku skaita, jo ir iespejams piemeklet dažadus transportus par pievilcigam cenam. Ekonomiskajos laikos tas ir seviški svarigi un piedavat izdevigus piedavajumus no iznomataja puses ari ir nozimigi, laujot izvirzities konkurentu vidu.

Ko Tagad Darit Ar Iegadatajam Biletem?

Rita Panorama «Tautas panorama» Cena: Eur 3. Radošas darbnicas. Zvaniet- un vienosimies!Anda: Loti jauka vieta , zinoši saimnieki un interesanta nodarbošanas. Savukart vaverem janodrošina plašums, dzivei istaba tas nebus piemerotas. Pirmkart jau tikšot saskrapetas visas sienas, jo vaveru nagi ir asi ka adatas. Turklat ari smaka neesot patikama. Ziemelamerikas jenoti ir visedaji, vislabak tiem garšo gala.

Banani ir saimniecibas jenota delikatese. Vel tas ed gliemežus, dika zivis, sauso sunu baribu. Ka pastastija saimniece, Ziemelamerikas jenoti Latvija sakuši dzivot briva daba, tacu to izplatiba nav pielaujama. Ta ka šie jenoti rapjas ari kokos, apedot tur dzivojošos putnus un vaveres, tie atri izpostis musu dabu. Škiet, visi ekskursijas dalibnieki majas aizbrauca pilni pozitivu emociju.

Daudzvardu paris atklaja, ka ir daudz celojuši pa Latviju, tacu gan «Mazzarinos», gan «Pie tevoca Garika» Viesturciema bijuši pirmo reizi. Strausu audzetava piedava iepazities ar dažada vecuma un dzimuma Afrikas strausu sugas ipatniem un iegut izsmelošu informaciju par lielakajiem putniem uz planetas, ka ari apskatit trušus un alpakas. Iespeja iegadaties izstradajumus no strausa adas maki, somas, jostas u.

Mobilas aplikacijas “Waze” navigacijas programmas lietotajiem: meklešana jaieraksta vardi: “strausu ferma mazzarini” un sistema noradis celu tieši lidz strausu fermai “Mazzarini”. Klientu ertibai veikti teritorijas labiekartošanas darbi, kas lauj ertak pieklut putnu apskatei ar bernu ratiem un cilvekiem ar kustibu traucejumiem. Izvelne What we a searhing?

Log In. Forgot account?

Iepriekšejais Talak. Papildus informacija Mobilas aplikacijas “Waze” navigacijas programmas lietotajiem: meklešana jaieraksta vardi: “strausu ferma mazzarini” un sistema noradis celu tieši lidz strausu fermai “Mazzarini”. Jelgavas novads, Gludas pagasts, Nakotne, LV Nepieciešams iepriekš pieteikties. Ieejas maksa:. Email or Phone Password Forgot account? See more of Tinužu stadaudzetava on Facebook. Log In. Forgot account? Not Now. For Hire Post jobs, find pros, and collaborate commission-free in our professional marketplace.

Ko tagad darit ar iegadatajam biletem?

Pec parbuves ta bijusi grezna dzimtas savrupmaja. Kopš ta briža lidz Izdevumi “Jauna Dzive” un “Nedela” uzsveruši, ka ar šo pirkumu Ventspils pašvaldiba ieguvusi tobrid greznako pilsetas domes sežu zali Latvija. Ieplanoju doties uz koncertu, bet tas atcelts. Ko tagad darit ar iegadatajam biletem? Atklaj, kad notiks atvadišanas no noslepkavota advokata Rebenoka. VS Viesturs Sprude. Latviska daudzveidiba nav pašsaprotamiba!

Jebkura gadijuma ta butu kulturas, nevis “Rigas mežu” struktura. Te ir problema. Rigas iepriekšejai vadibai par visu, kas saistits ar buvniecibu, bija interese, bet par saturu intereses praktiski nav nekadas. Jau sen bijis plans, ka šo sakartot. Makslas muzejs, Nacionalais teatris, Nacionala opera ir pirmie piemeri – šis institucijas beidzot nodotas valstij.

Tapat butu jadara ar visiem – gan ar Krievu teatri, gan parejam infrastrukturas buvem, kas tiešam Rigas pilsetai pieder: gan saturam, gan ekas apsaimniekošanai jabut vienas rokas. Rigai pirmam kartam jabut savam vestures muzejam – jebkuram mazakajam ciemam Latvija ir savs muzejs, bet Rigai tada nav. Rigai ari nav sava profesionala teatra.